Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-03-13

Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas gemensamma webbplats för löpande nationell publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Den är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete och ger ett faktaunderlag för dialog och analys för de som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering.
Här finns indikatorer och mått om allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mer beskrivande data om vårdutnyttjande och hur sjukvården bedrivs. De flesta indikatorerna kommer från de nationella kvalitetsregistren men även från Nationell Patientenkät, Hälso- och sjukvårdsbarometern, Väntetider i vården och Socialstyrelsens och andra myndigheters register och undersökningar. 

Svenska palliativregistret redovisar följande indikatorer på webbplatsen:

  • Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård
  • Frånvaro av trycksår hos avlidna
  • Individuell vårdplan vid palliativ vård
  • Munhälsobedömning under sista levnadsveckan
  • Smärtskattning under sista levnadsveckan
  • Symtomskattning under sista levnadsveckan
  • Vidbehovsordination av opioider mot smärta
  • Vidbehovsordinationer av ångestdämpande läkemedel

Klicka på länken för att komma till deras webplats.