Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-23

Termbank

Dessa termer och begrepp är från Socialstyrelsens officiella termbank.

Allmän palliativ vård

Definition: Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.


Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede

Definition: Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande.
Kommentar och användningsområde: Brytpunkten palliativ vård i livets slutskede föregås av en helhetsbedömning av patientens tillstånd, som leder fram till ett ställningstagande om att ändra vårdens mål och innehåll. I samband med brytpunkten genomförs brytpunktssamtal med patienten och dennas närstående.
Brytpunkt är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.


Brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede

Definition: Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål.
Kommentar och användningsområde: Om det är i enlighet med patientens önskemål erbjuds närstående att delta i brytpunktssamtal.
Det är vanligt att läkaren och personal i teamet har flera samtal med patienten och dennas närstående i samband med övergången till palliativ vård i livets slutskede.
Brytpunktssamtal dokumenteras i patientjournalen.
Brytpunktssamtal är ett administrativt uttryck som framför allt används inom och mellan professioner.


Palliativ insats

Definition: Insats med syftet att lindra symtom och främja livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom eller skada.


Palliativ sedering

Definition: Sedering som åstadkoms genom att en patient i livets slutskede får intermittent eller kontinuerlig tillförsel av lugnande och ångestdämpande läkemedel i den dos som är tillräcklig för att framkalla sådan sänkning av medvetandegraden att patienten inte längre uppfattar svåra symtom.
Kommentar och användningsområde: Palliativ sedering kan användas om patienten har svåra symtom som inte kan lindras med andra metoder. Behandlingen ges utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov av symtomlindring.
Palliativ sedering är inte detsamma som narkos.


Palliativ vård

Definition: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.
Kommentar och användningsområde: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos.
Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, genom samarbete i multiprofessionella team. Palliativ vård kan även ges tidigt i sjukdomsskeden tillsammans med livsförlängande behandling.
Vid palliativ vård kan patienten och dennas närstående behöva bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


Palliativ vård i livets slutskede

Definition: Palliativ vård som ges under patientens sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.
Kommentar och användningsområde: Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Vid övergången till palliativ vård i livets slutskede genomförs brytpunktssamtal.


Palliativt förhållningssätt

Definition: Förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.
Kommentar och användningsområde: Det palliativa förhållningssättet innebär att en professionell bedömning av patientens tillstånd, behov och önskemål görs utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Förhållningssättet medför att tänkbara insatser föregås av en avvägning av för- och nackdelar för patientens välbefinnande.


Palliativt konsultteam

Definition: Multiprofessionellt konsultteam som utgår från en specialiserad palliativ verksamhet och som tillhandahåller rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal.
Kommentar och användningsområde: Konsultteamet kan på uppdrag även utföra vissa palliativa insatser gentemot patient och närstående.


Specialiserad palliativ verksamhet

Definition: Verksamhet som erbjuder specialiserad palliativ vård.
Kommentar och användningsområde: En specialiserad palliativ verksamhet kan tillhandahålla palliativa konsultinsatser.


Specialiserad palliativ vård

Definition: Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Kommentar och användningsområde: Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt konsultteam.