Hur har andra gjort

Nedan kan man läsa om hur verksamheter i landet har arbetat med förbättring.

Ekerö kommun

Anledningen till denna positiva utveckling beror sannolikt på att Ekerö kommun under 2018 genomförde en satsning inom våra tre äldreboenden Ekgården, Söderströmsgården och Kullen att utbilda; Palliativa ombud. Utbildningen genomfördes med hjälp av Palliativt Kunskapscentrum i Stockholm.
Vi hade redan från start två områden som vi speciellt ville förbättra utifrån tidigare statistik i Svenska palliativ registret. Dessa områden rörde ”smärtskattning i livets slut” samt  ”erbjuda efterlevandesamtal till anhöriga”. Inför starten av utbildningen hade vi möte med respektive ledning och chefer för att de skulle känna sig involverade i projektet och förstå innebörden/ uppdraget för de nyutbildade Palliativa ombuden.

De som deltog var 32 personal från våra tre säbo. De var både undersköterskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter representerade. Mycket av utbildningen gick ut på att alla är viktiga kring den enskilde samt att samverkan är nyckeln till ett god Palliativ vård.
Utgångspunkten för god Palliativ vård är de fyra hörnstenarna:
Team, Kommunikation/ Relation, Närstående, Symtom.
Vi har precis avslutat en liknande utbildningsinsats av Palliativa ombud inom hemtjänsten. Det är en liten större utmaning då hälso- och sjukvården inom ordinärt boende (hemsjukvården) drivs av Region Stockholm/ primärvården. Vi hade dock en värdefull Workshop förra veckan som avslutning. Där deltog förutom våra Palliativa ombud från hemtjänsten även deltagare från våra två primärvårdsmottagningar samt bistånd här i Ekerö kommun.

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Pantzar, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ekerö kommun 2020-02-10

 

Motala   

Medicinska specialistkliniken på lasarettet i Motala är en klinik som består av akutmottagning, slutenvård, specialistmottagningar samt specialiserad hemsjukvård.

Stort fokus läggs på god kvalitet inom alla områden samt utveckling av arbetssätt. Ett fokusområde är palliativ vård i livets slutskede. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med kommunerna i västra länsdelen av Östergötland. Ett gemensamt vårdprocessprogram för palliativ vård i livets slutskede har tagits fram och utifrån det en praktisk handbok som utgör ett stöd i det dagliga arbetet.

För fortsatt gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med kommunerna finns utsedd processledare samt en arbetsgrupp där representanter från kommuner och region ingår. Uppdraget är bl.a. att utveckla gemensamma arbetssätt och ta fram gemensamma dokument. En viktig del är de ca.150 palliativa ombuden som finns. Målet är att det ska finnas ombud på alla enheter och en uppdragsbeskrivning finns framtagen. Det finns även en gemensam hemsida där viktig och bra information kan hittas. Nätverksträffar inklusive fortbildningsträffar anordnas för de palliativa ombuden en gång per år.

Även nätverksträffar med palliativa ombud på Medicinska specialistkliniken anordnas där kompetens och kunskap överförs till varandra inom slutenvård och specialiserad palliativ hemsjukvård och på så sätt utvecklas den palliativa vården. Stort fokus har varit på kvalitetsindikatorerna från Socialstyrelsen. Att veta vilka kvalitetskrav som ställs på den palliativa vården i livets slutskede samt att verksamheten använder palliativregistrets utdataportal för att titta på resultat och utifrån det se vilka förbättringsområden som ska prioriteras. Vi ser att resultaten förbättras kontinuerligt. Det är viktigt för oss att nyttja varandras kunskaper, att samverka och att ha forum att träffas i.

Resultat från palliativ registret visas på olika ledningsnivåer vilket leder till ökad kunskap om den palliativa vårdens kvalitetsindikatorer, resultat och målnivåer.

Ing-Mari Wiström, Processledare 2019-10-08

               

Medicinska specialistkliniken

Medicinska specialistkliniken, Avd 14 MAVA/Stroke

SöS stickan

Vi har nu låtit trycka upp SöS stickan som är ett smärtskattningsinstrument framtaget på Södersjukhuset i Stockholm. Här kan du läsa mer om den Beteendeskalan Vård i Norden (4)

Förbättringsarbete avseende efterlevandesamtal på Hjärtvården/hjärtintensiven, Ryhov, Region Jönköpings län.(2016-04-15)

På Medicinsk vårdenhet E, som är en hjärtvårdsavdelning samt hjärtintensiv når vi nu upp i ca 81% på att erbjuda efterlevandesamtal.

På medicinklinken har vi en palliativ grupp, med sjuksköterskor och undersköterskor från de olika medicinavdelningarna som träffas regelbundet. På dessa träffar tar vi del av varandras erfarenheter, rutiner och arbetssätt. Vi strävar efter att förbättra vår egen enhet med stöd av palliativa registrets nationella mål.

Utifrån resultat från palliativregistret valde vi att arbeta med efterlevandesamtal som ett förbättringsarbete för några år sedan. Tidigare erbjöds inte efterlevandesamtal alls, så detta var helt nytt på hjärtvårdavdelningen. På lungmedicin var rutinen med efterlevandesamtal igång och tillsammans i palliativgruppen togs strukturen fram. Ansvaret att tala med anhöriga i samband med dödsfallet lades på sjuksköterskan och som stöd används ett vykort med information kring samtalet att dela ut till anhöriga. Samtalen bokas in 6-8 veckor framåt och en mall togs fram att ha som stöd vid samtalet. Samtalet dokumenterades sedan i patientens journal.

Modellen testades på Medicin B, och det vi egentligen gjorde var att använda oss av det som redan fungerade på annan enhet samtidigt som vi modifierade och skapade arbetssätt som fungerar hos oss.
Det är roligt att se att hela medicinkliniken kan visa goda resultat på erbjudande av efterlevandesamtal.
För att göra det så enkelt som möjligt har vi på hjärtvården en palliativ pärm med ”palliativa kit”. I en plastficka ligger dödfallsenkät, färdigskrivet vykort till anhörig och ovan nämnda checklistor.

När man har bokat in sitt efterlevandesamtal kan vår samordnare vara behjälplig med att påminna när det är dags. De har en almanacka där vi skriver vårt namn och efterlevandesamtal och på så vis hjälps vi åt att komma ihåg.
Det är jätteroligt att vi har kommit så här långt med detta, det är tack vare engagerade och duktiga medarbetare. Nu gäller det att fortsätta i samma anda och även förbättra andra områden.

Linda Magnusson, sjuksköterska Medicin E

Ta alla tillfällen till att fira i ert förbättringsarbete!

Förbättringsarbeten pågår på många ställen i Sverige. Här ser ni det glada gänget från Norrtälje sjukhus som arbetar med att införa strukturerad smärtskattning med validerat instrument på ALLA patienter på sjukhuset.

Arbetet har pågått ungefär ett halvår och trots att de som avlider är ett mindre antal av alla patienter och implementeringen just har påbörjats så kan en tendens till förbättring ses i palliativregistret, se diagrammet nedan. Av de som avlidit de sista månaderna har fler smärtskattats än tidigare. Alla tillfällen att fira och glädjas över det resultat som åstadkommits är viktiga, särskilt då det strävsamma arbetet sker mitt i en stressad vardag.

Diagrammet visar andelen som smärtskattats varje månad vid Norrtälje sjukhus.

Kungsör har högsta förändringsprocenten i landet – Så förbättrade de sina resultat i vården vid livets slut

För Kungsör har det stora arbetet varit att implementera ett medvetet och processinriktat arbetssätt över alla professionsgränser. Det har inneburit att de har betonat det teambaserade arbetssättet som viktigt.

Detta arbetssätt har haft en stor betydelse för den palliativa vårdens utveckling. Med införandet av munhälsobedömningsverktyget ROAG har munhälsan o munvården aktualiserats. Vårdpersonal har erhållit information om smärtskattnings-verktyget Abbey pain scale och användningen av detta har succesivt utvecklats och förbättrats.

Intresset för den palliativa vården har ökat i Kungsör. Ett ex är en undersköterska i Kungsör som på frivillig väg valt att studera palliativ vård. Tillsammans med en sjuksköterska planerar de att starta ett arbete i Kungsör med målet att lägga fram ett förslag till ett lokalt vårdprogram för palliativ vård i kommunen.
Läs mer om Kungsörs arbetssätt här!